0

ÁSZF

Kedves Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a Materra Ceramics Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a https://materraceramics.soldigo.com/ Webáruház (továbbiakban Materra Ceramics) által történő visszaigazolásával Ön, a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Materra Ceramics vásárlója lesz. A Materra Ceramics üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

Jelen dokumentumban foglaltak a Materra Ceramics webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal Ön nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni, kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

Az eladó

Üzemeltető: dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna

Bankszámlaszám: 11773171-06582650 (OTP)

Székhely: 3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc utca 10.

E-mail cím: lmolnarzsuzsanna@gmail.com
Iroda és postacím: 3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc utca 10.
Telefon: +36-20-9810929

Kapcsolattartó: dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna

A Materra Ceramics Webáruház Vevőszolgálatának elérhetőségei:

Levelezési cím:

3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc utca 10.

Weboldal:

https://materraceramics.soldigo.com/

E-mail:

lmolnarzsuzsanna@gmail.com

Telefon:

+36 20/9810929

Nyitva tartás:

ONLINE

1) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

a) A Materra Ceramics Webáruházban megvásárolt minden egyes termék esetében a Materra Ceramics Webáruház üzemeltetője az Eladó.

b) A Materra Ceramics Webáruházban szabadon lehet böngészni és a vásárlás sem regisztrációhoz kötött. A vásárlás, és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Megrendelő a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.

c) A Materra Ceramics Webáruház az Interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.

d) A termékek a Materra Ceramics Webáruház internetes felületén, a https://materraceramics.soldigo.com/ internetes címen elérhető Webáruházban tekinthetők és vásárolhatók meg.

e) Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti az Eladó segítségét a lmolnarzsuzsanna@gmail.com emailcímen rendeléséneke-mailben történő feladásához.

f) Az Eladó Vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

g) Az online bolton keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

h) A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

2) ADATVÉDELEM

a) A Vevő személyes adatainak felhasználása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) hatályos szabályozásának értelmében történik.

b) A Vevő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat az Eladó a jelen pontban szabályozott módon felhasználja.

c) Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, kivéve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. A szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.

d) A Vevő hozzájárul, hogy a regisztrációkor, illetve a vásárláskor rögzítésre került adatokat az Eladó saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezze. A személyes adatokhoz csak az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, szigorú hozzáférési szabályok alkalmazása mellett.

e) A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében az Eladó külön megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Az Eladó kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.

f) A Vevő által megadott, és a Webáruház rendszerében regisztrált adatok a Vevő kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

g) A Vevőnek joga van elérni, helyesbíteni illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni az Eladót annak megtételére.

h) Az Eladó a személyes adatokra vonatkozó törlési kérelmeknek a lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidő alatt eleget tesz.

i) Az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Vevőt terhelik.

j) Adatvédelmi nyilatkozat: A https://materraceramics.soldigo.com/ (azaz dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna) jelen adatvédelmi nyilatkozattal kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Rendszerünk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:

· A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

· Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

A Materra Ceramics a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és semmilyen körülmények között nem teszi más, harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

3) REGISZTRÁCIÓ

a) A Materra Ceramics Webáruházban történő vásárlás megkezdéséhez és a szállítás lebonyolításához nem szükséges regisztráció, csak bizonyos személyes adatok megadása (név, cím, telefonszám, e-mail cím).

4) FELELŐSSÉG

a) A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a Webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért.

b) Az Eladó felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz. Általában 2 munkanap a megrendelés rögzítését követően, ha van készleten, a postai szállítási módra vonatkozóan.

c) Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a Webáruház oldalairól el lehet érni.

d) Az Eladó nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

I) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

II) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a https://materraceramics.soldigo.com/ Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

III) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

e) Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a Materra Ceramics Webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.

f) Az Eladó nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely a Materra Ceramics Webáruházban történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

g) Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

h) Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

5) TERMÉKINFORMÁCIÓ

a) A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.

b) A termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, (kivételt képeznek a tálak hátsó oldaláról feltüntetett, a technikai megoldást bemutató, tájékoztató jellegű fotók). A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A modellek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva.

c) A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos áfa-t és a közterheket is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be. Ezen árak nem tartalmazzák a szállítási költségeket és az utánvét költségét. Ezek a költségek a megrendelés véglegesítése előtt a folyamatban a vevő számára láthatóak lesznek illetve megtalálhatóak az ÁSZF-ban is.

d) A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak az Eladó részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Vevő nem köteles elfogadni. Az Eladó közvetlen árajánlatára vonatkozóan a Vevő hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

e) A Materra Ceramics Webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a Webáruház rögzítette a megrendelést. Ez a tény a kiküldött üzenetben is féltüntetésre kerül.

6) MEGRENDELÉS

a) A Materra Ceramics Webáruház kifejezetten "online áruház". A Vevő megrendelését az online felületen, vagy a ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a lmolnarzsuzsanna@gmail.com e-mail címen adhatja le.

A rendelés menetének ismertetése:

~A megvásárolni kívánt terméket rakja a kosárba.

~Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Tovább vásárolok” gombot és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt terméket/termékeket. Ha nem szeretne további terméket vásárolni kattintson a „Rendelés leadása” gombra. A kosár oldalon ellenőrizni tudja kívánt termék darabszámát, amennyiben javítani szeretné, írja be a helyes darabszámot és kattintson a "frissítés" ikonra, ha törölni szeretné a terméket kattintson a mellette lévő "kuka" ikonra..

~Az adatok megadását és a szállítási ország kiválasztását követően van lehetőség a szállítási opciók kiválasztására.

~A Fizetés módja minden esetben a banki előreutalás.

~Az űrlap alján található "Üzenet" ablakban jelezheti az egyéni kívánságait a megrendeléssel kapcsolatban, például: szállítási helyszínnel kapcsolatos különleges információk; postai átvétel esetén az Ön által választott Postahivatal pontos címe; a kiszállítás idejére vonatkozó egyéni kérések; vagy a személyes átvétel idejével, helyszínével kapcsolatos kérések.

~A rendelés elküldése előtte még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben mindent rendben talál, úgy küldje el rendelését. Abban az esetben, ha valami hibát észlel a szállítási, vagy számlázási adatokkal kapcsolatban, akkor a rendelés elküldése előtt kérjük, javítsa ki.

~Amennyiben a rendelés leadása után merül fel az igény a rendelés módosítására, ezt a lmolnarzsuzsanna@gmail.com emailcímen megteheti!

b) A Materra Ceramics Webáruházban történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával, a szállítási költségekkel.

c) A megrendelések feldolgozása folyamatosan, jellemzően munkanapokon 09:00 és 22:00 óra között történik. Megrendelés feladására, ha a Vevő másképp nem kéri, a hét keddi napján kerül sor, ami általában szerdai (legkésőbb csütörtöki) kiszállítást jelent. Amennyiben a Vevő számára ez a szállítási nap nem felel meg, úgy lehetőség van ettől a gyakorlattól eltérni - az erre vonatkozó kívánségát jelezze a megrendelési űrlap "Üzenet" rovatában.

d) A Materra Ceramics Webáruházban történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő (pénztár) oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a e-mail-ben történő megrendelés esetén, azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Materra Ceramics Webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.

e.) Visszaigazolás: Minden rendelésről azonnali, késedelem nélküli e-mailes visszajelzést küldünk. A rendelés feladását követően a megrendelő egy azonnali, késedelem nélküli, automatikus e-mailt kap a beérkezett rendelésről. Amennyiben ez nem történik meg a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni. Küldünk még egy személyes visszaigazolást a várható kézbesítési időpontról, és az egyéb konkrétumok tisztázásáról, lásd a webáruház láblécében a Szállítás menüpontban foglaltakat: " A rendelést visszaigazoló automatikus rendszer üzenet után minden esetben személyes egyeztető emailt is küldünk a szállítás részleteivel lebonyolításával, az átvétel idejével (stb.) kapcsolatban, amely az utalási adatokat is tartalmazza, illetve az egyéni kérésekre is ebben tudunk reagálni. Kérjük átutalás előtt mindenképp várja meg ezt az üzenetet!"

f) A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó segítségét a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

g.) Az Eladó a megrendelés azonnali, késedelem nélküli visszaigazolásától számítva 2 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van.

h) A kiválasztott termék készlet hiánya esetén az Eladó értesíti a Vevőt a szállítás várható időszakáról, melyet a Vevő visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vevő részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

i) Az Eladó hangsúlyozottan felhívja a Vevő figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

Adatbeviteli hibák javítása:

A rendelés során lehetőség van az adatbeviteli hibák technikai módosítására. Ha meg szeretné változtatni a rendelés során kosárba tett termék mennyiségét, azt a kosár tartalmának megtekintése után teheti. Ebben az esetben, a "Mennyiség" oszlopban a "db" előtti mezőbe kell beírni a termékre vonatkozó helyes rendelés darabszámát és a "frissítés" ikonra kattintva ezt elmenti. Amennyiben Ön a kosárból törölni szeretné a terméket, az "kuka" ikonra kattintva megteheti.

A vásárló a rendelés során megadott személyes, szállítási és számlázási adatainak megváltoztatására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, illetve regisztrált felhasználóink a személyes fiókjukba belépve adataikat bármikor módosíthatják. A rendelés leadása után észlelt adatbeviteli hibákról e-mail-ben is tájékoztathat minket, ebben az esetben a rendelés adatait a kérésnek megfelelően módosítjuk.

8) SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

a) Terméket az Eladó külföldre NEM szállít.

b) A megrendelt áru kézbesítése az MPL futárszolgálat útján történik. A szállítási költség attól függ, hogy a Vevő házhozszállítást, postai ávételt , vagy személyes átvételt választ-e. A házhoz szállítás díja 2900 Forint, a postai átvétel eseténben 2400 Forint a szállítási díj, személyes átvétel esetében pedig 0 Forint.

c) Kiszállítás futárszolgálat útján történik, amelyet az MPL futárszolgálat (Üzemeltetője: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. a továbbiakban MPL) hajt végre.

d) Áruházunkban fizetni banki előreutalással lehetséges.

I) A futárszolgálat útján történő kiszállítást az MPL végzi a saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely megtalálható a cégek honlapján a www.posta.hu internetes címen.

II) A szállítás megkezdésének napján a Vevőt Eladó e-mailben értesíti a csomagok feladásáról és várható átvételi dátumáról. A postai futárszolgálat a csomagot 24 órán belül a címre szállítja.

III) A Küldeményt a futárszolgálat a Vevőnek (a Címzettnek), illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő.

A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet részére címzett Küldemény átvételére különösen a Szervezet azon vezetője, vezető tisztségviselője jogosult, aki képviseleti jogosultságát az MPL Általános Szerződési Feltételeiben felsorolt okiratokkal igazolni tudja.

IV) A futárszolgálat általi kézbesítés munkaidőben, 8 és 16 óra között történik, jellemzően általában délelőtt. Ezért a Vevő szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg. Amennyiben a címzett várhatólag nem tudja a csomagot napközben átvenni, megteheti a postahivatalban.

V) A Címzettnek a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, - nem természetes személy Címzett esetében - a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton aláírásával erősíti meg, .

VI) A küldemények kézbesítésének meghiúsulása

a) Ha a Küldemény kézbesítése egymást követő két munkanapon nem járt sikerrel, az MPL írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény az MPL által megadott postára kerül, ahol a küldemény még 10 napon keresztül átvehető az értesítés és a személyazonosságot igazoló okmány felmutatásával. Ha ez az időszak letelik, a Küldemény visszaszállításra kerül az Eladóhoz.

VII)

VIII) A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a futárszolgálatnak haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

IX) Utánvét esetén a Küldeményt kizárólag az Eladó által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki a futár a Címzett részére.

X) Panasz előterjesztésére a futárszolgálat felé a Címzett is jogosult, illetve azok meghatalmazottai. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy a futárszolgálat által nyújtott Szolgáltatás vagy a futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a futárszolgálat Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

XI) A panaszt a futárszolgálat felé szóban, vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) kell bejelenteni. A panaszbejelentésre a futárszolgálat a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított harminc (30) napon belül írásban válaszol. Egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett, ez a határidő meghosszabbítható harminc (30) nappal.

XII) Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

XIII) A Vevő a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

e) A Vevő hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja a Vevőt terheli, ezért az Eladó nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja.

f) A Webáruház programja a megrendelés feladása előtt tájékoztatja a Vevőt a várható szállítási költségről. A szállítás pontos összegéről az Eladó a megrendelés visszaigazolásában is tájékoztatja a Vevőt.

XIV) Fizetés az áru futártól történő átvételekor (Utánvét)

Utánvétes fizetésre Webáruházunkban nincs lehetőség, minden megrendelés esetében előreutalás után postázzuk a kiválasztott termékeket!

XV) Fizetés banki előre utalással választása esetén az áru futárszolgálatnak történő átadása eladó részéről abban az esetben történik, ha a vételár és a szállítási költség beérkezése bankszámlánkra megtörtént, vagy a befizetés megtörténtéről szóló igazolást megkaptuk.

10) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

a) Az Eladó a megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.

b) Elállási jog: A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is.Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázásai cím: 3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc utca 10.
Email cím: lmolnarzsuzsanna@gmail.com

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított

14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az

elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára

adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax

küldésének idejét veszi figyelembe.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket Materra Ceramics megadott címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek élhet a vásárló az elállási joggal.

A termék postai úton történő visszajuttatása esetén az Eladó a postára adás időpontját veszi figyelembe, a terméket a Vevő feltétlenül ajánlott küldeményként (célszerűen tértivevényesen) adja fel, így tudja igazolni a postára adás keltezését. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat az Eladónak nem áll módjában átvenni!

11) JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

a) A Materra Ceramics Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

b) Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági és jótállási időt vállal.

c) Az Eladó a vásárláskor a hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik (Ptk. 305.§). Az Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék, fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata, vagy kezelése miatt keletkezett (Ptk. 248. §).

d) Az Eladó jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályai az irányadók.

e) Az Eladó, ha a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül értesíti a fogyasztót.

11.1) A vásárlók kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényérvényesítésére vonatkozó jogai általában

a) A Vevőt dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő elsősorban - választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági, vagy jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági, vagy jótállási jog teljesítésével a Vevőnek okozott kényelmetlenséget.

Az Eladó törekedik arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze.

Ha a Vevő sem a kijavítást, sem a kicserélést nem kérte, vagy az Eladó a kicserélést illetve a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tud eleget tenni a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől., végső esetben. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.

11.2) Szavatossági határidők

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Materra Ceramics vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3) A Jótállás

a) Az Eladó a fogyasztói szerződés keretében értékesített egyes jogszabályban rögzített fogyasztási cikkekre kötelező, ettől eltérő egyes termékekre szerződéses jótállási kötelezettséget vállal, mely a részletes termék ismertetőben van feltüntetve. Fogyasztói szerződésnek minősül az a szerződés, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy (fogyasztó) és olyan személy (eladó) között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

b) Az Eladó jótállási kötelezettsége az általa forgalmazott tartós fogyasztási cikkek körére terjed ki (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt cikkek).

c) A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a Vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.

d) A jótállás időtartama általában egy év, ettől eltérő időtartam a termék részletes termék ismertetőjében van feltüntetve. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vevő részére történő átadása napjával kezdődik. Az Eladó köteles a Vevőnek a fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet átadni.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a Vevő részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

e) Ha a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat arra, hogy a kicserélés másik szavatossági igény (kijavítás) teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11.4) Szavatossági, jótállási igények bejelentésére, intézésére vonatkozó szabályok

a) A Vevő szavatossági, jótállási igényét az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében jelentheti be, és ott intézheti.

b) Ha a fogyasztónak minősülő Vevő szavatossági igényt érvényesít az Eladóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.

c) Az Eladó a Vevő kifogásáról, szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni. amelyben az alábbiakat köteles a vállalkozás rögzíteni:

1. fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a

jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak

2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog

3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját;

4. a hiba bejelentésének időpontját;

6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni

7. az (5) 1 bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény

megnevezését, vételárát;

rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog

• A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is

• A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani;

-Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási

igényteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az

igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás

lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a

fogyasztót.

• A vállalkozás a szavatossági vagy jótállási jegyzőkönyvet a felvételétől számított

három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

• A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről

szóló törvény szerinti panasznak.

d) Az árut javításra, vagy cserére az Eladó Vevőszolgálatán, annak nyitvatartási idejében elismervény ellenében kell átadni. Az elismervényen fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított árut átveheti.

• Amennyiben a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen

feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a

vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

e) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az Eladót terhelik.

f) A jótállás körébe tartozó termékek vonatkozásában a 151/2003. Kormányrendelet 6. § (1) bekezdés szerint a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A (2) bekezdés pedig kimondja, ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Az e kategóriába tartozó termékek kivételével a jótállás körébe tartozó szállítási és továbbítási költségek a Vevőt terhelik.

12) ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS

a) A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével az Eladó Vevőszolgálatához fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

b) Az írásban elküldött Vevői panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles az Eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni.

c) Az Eladó Vevőszolgálatán közölt szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja, és ha nem fogadja el a Vevő igényét, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

d)Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:
• Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna, 3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc utca 10. Telefonszám: +36 20 9810929 Email cím: lmolnarzsuzsanna@gmail.com

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon:
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám:
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el
http://www.nfh.hu

• A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület
Neve: Heves Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 3300 Eger, Faiskola út 15.

13) KAPCSOLATTARTÁS

A Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

15) EGYÉB

a) A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

b) A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

c) Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Gyöngyösi Járásbíróság

Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek kérjük, haladéktalanul függessze fel a Materra Ceramics Webáruház használatát!

Köszönjük, hogy a Webáruházunkat választotta, kellemes vásárlást kívánunk!


A kosár tartalma
Empty cart icon
A kosarad üres
Részösszeg: HUF
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet